Vedtægter

Vedtægter for Midtvendsyssel Veteranklub af 2005

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Midtvendsyssel Veteranklub, forkortet MVVK.
Foreningens hjemsted er Jammerbugt kommune.
Foreningens postadresse er formandens.

§ 2 Formål

At, vedligeholde og udbrede kendskabet til klassiske køretøjer, 25 år eller ældre.
Med køretøjer forstås Knallerter, Scooter, Motorcykler, Biler, Busser, Lastbiler og Traktorer mm.
At fremme kontakten mellem ejere af disse Køretøjer og at skabe et godt kammerat-/medlemskab.
At hjælpe medlemmerne med gode råd og vejledning i renovering, indkøb og vedligeholdelse af klassiske køretøjer.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Foreningen kan, som medlemmer optage personer der har klassiske køretøjer som deres interesse.
Stk. 2. Foreningen kan, indgå aftaler med personer og virksomheder, hvis ønske er kun at bidrage med økonomisk støtte/sponsorater, omtales som sponsorer, disse har ikke stemmeret på generalforsamling, men kan deltage i arrangementer på de, et hvert tidspunkt, gældende betingelser.
Stk. 3. Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have adgang til et eksemplar af foreningens vedtægter ( kan ses på klubbens hjemmeside eller udleveres på skrift efter ønske).
Stk. 4. Alt klubarbejde er frivilligt og udføres vederlagsfrit, dog refunderes udgifter/udlæg til materialer.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil der indkaldes en gang årligt, normalt i februar. Indkaldelsen sker skriftlig pr. mail og indrykkes i klubbens kalender på hjemmesiden, samt medsendes årets sidste klub blad, og med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes ved at mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom. eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Den ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at kravet er tilgået bestyrelsen.
Stk. 3. Ændringer af foreningens vedtægter og ændringer af bestyrelsens sammensætning, samt opløsning af foreningen, kan kun besluttes ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer ved en generalforsamling.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab.
- Fastsættelse af kontigent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelses medlemmer. ( bestyrelsen konstituere sig herefter på først kommende bestyrelsesmøde, mht. fordeling af poster ).
- Valg af 1. & 2. suppleanter.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.

Tillæg 1.
Generalforsamlingen/Ekstraordinære Generalforsamling skal ved valg af bestyrelsen bestræbe sig på at vælge en fuldtallig bestyrelse, men hvis det ikke er muligt at opstille en fuldtallig bestyrelse, kan Generalforsamlingen/Ekstraordinær Generalforsamling suspenderes i op til 15 minutter, hvorpå de blivende medlemmer af bestyrelsen samt de opstillede/nyvalgte medlemmer til bestyrelsen, kan beslutte om de vil danne en mindretals bestyrelse.
Ovennævnte er også gældende ved valg af suppleanter.
Stk. 5. Indkomne forslag til dagsorden, skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal selv være tilstede på generalforsamlingen og motivere sit forslag. Forslag skal formuleres således der kun kan stemmes for, imod eller undlade at stemme. I modsat fald bortfalder forslaget. Bestyrelsen skal fremlægge sin holdning til hvert enkelt forslag før afstemnings debatten går i gang. Forslag behandlet under “Eventuelt” kan ikke vedtages på Generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer der betaler aktivt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer i restance kan ikke stemme.
Stk. 7. Til bestyrelsen kan kun indmeldes medlemmer som er personligt myndige.
Stk. 8. Bestyrelsen består af:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 1. & 2. Suppleant

Stk. 9. Eventuelt ikke fremmødte kandidater, der er på valg, skal på forhånd skriftligt give tilsagn til bestyrelsen om deres kandidatur.
Stk. 10. Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan foregå skriftligt og hemmeligt såfremt et medlem ønsker det.
Stk. 11. Referenten skal føre beslutningsprotokol over generalforsamlingen, og den skal underskrives af formanden og dirigenten.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges på skift for 2 år af gangen, så hele bestyrelsen ikke skiftes ud på en gang.
Stk. 2. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de, for foreningen påhvilende forpligtelser.
Stk. 3. Bestyrelsesmøde skal afholdes efter behov, og sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle foreningens forhold, med undtagelse af de i § 4 Stk. 3. henførte forhold ( ændring af vedtægter / bestyrelse ).
Stk. 5. Foreningen skal afholde foreningsmøde 1 gang om måneden.
Stk. 6. Særligt ansvar i bestyrelsen:
Formanden: Organiserer Klubbens daglige drift, herunder indkaldelse til Generalforsamling samt bestyrelsesmøder.
Næstformanden: Overtager formandens opgaver ved formandens midlertidige eller permanente fravær.
Kassereren: Ansvarlig for økonomi som beskrevet i § 6.
Sekretæren: Fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Øvrige medlemmer: Deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med resten af bestyrelsen.
Suppleanter: Kan deltage på bestyrelsesmøder uden stemmeret, men indtræder i bestyrelsen med stemmeret, hvis en eller flere personer i den faste bestyrelse er midlertidigt eller permanent fraværende.

§ 6 Økonomi

Stk. 1. Kassereren skal opstille nøje regnskab for foreningens udgifter og indtægter. Regskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren må ikke uden den øvrige bestyrelses samtykke foretage udbetalinger, der intet har med foreningens daglige drift at gøre.
Stk. 3. Foreningens indtægter indsættes på en foreningskonto i en Bank/Sparekasse. Kontoen skal oprettes i formandens navn, med kassereren alene som bruger. Formanden har dog netadgang til konto, så foreningens beholdning kan ses ved økonomiske dispositioner på bestyrelsesmøder, hvor kasserer ikke er tilstede
Stk. 4. Klubbens foreningskonto må på intet tidspunkt gå i negativ saldo. Bestyrelsen har derfor mulighed for at forhøje førstkommende kontingentet opkrævning med indtil 15 % uden at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan forhøjelse kan ske, såfremt beholdningen forventes at udgøre væsentlig under 1 års kontingent ved næste kontingent opkrævning.
Stk. 5. Bestyrelsen har pligt til at ansøge foreningens hjemkommune om tilskud mindst en gang årligt, efter de, til enhver tid, gældende regler herom.

§ 7 Kontigent

Stk. 1. Foreningen er en kontigentforening.
Stk. 2. For eksisterende medlemmer opkræves kontigentet helårligt til betaling senest 15. Januar. Nye medlemmer betaler kontigent ved indmeldelse. ( ved indmeldelse efter 1. oktober, gælder kontigentet også det følgende år ).
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden. Betalt kontigent vil ikke blive refunderet.

§ 8 Eksklusion

Stk. 1. Ved kørsel hvor foreningens medlemmer er samlet, skal færdselsloven overholdes, og der skal udvises størst muligt hensyn til den øvrige færdsel.
Stk. 2. Medlemmerne skal som repræsentanter for foreningen, søge at bevare dens gode renommé.
Stk. 3. Overtrædelse sf st. 1 & 2 kan ved grove eller gentagne forseelser medføre eksklusion.
- Overtrædelser kan være:-
- Overtrædelse af færdselsloven.
- På afgørende vis at skade foreningens ry.
- Chikanekørsel eller spirituskørsel.
- Deltagelse i slagsmål.
- Overtrædelse af de, på en træfplads, gældende regler.
- Overtrædelse af de af foreningen, eller dennes stedfortræder, påbudte regler eller påbud.
Stk. 4. Brud på straffeloven eller anden odiøs adfærd i klubregi, kan ligeledes medføre eksklusion.
Stk. 5. Eksklusion kan kun besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6. Afstemning om eksklusion skal være skriftlig og hemmelig, og involverede Foreningsmedlemmer er inhabile i afstemningen.
Stk. 7. Eksklusion er for bestandig, og evt. indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 9 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en ektraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen. Den ekstrordinære generalforsamling afholdes tidligst 14 dage efter og senest 1 måned efter en beslutning på en generalforsamling. Opløsningen skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue og effekter, efter betaling af alle udgifter.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning vil tilbagebetaling af kontigent ikke finde sted.
Stk. 4. Foreningens eventuelle overskud ved ophør, tilfalder almennyttige formål.

Nuværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 29-10-2005, og senest ændret på generalforsamlingen den 06-02-2020.